top of page

Algemene voorwaarden

Toegewijd aan uw behoeften

Artikel 1: Toepasselijkheid - definities
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van opdracht op het gebied van bouw verbouw en onderhoud die wij met u sluiten.
2. Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
3. Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele (uit de opdracht voortkomende) nabestellingen.
5. Verder gebruiken wij in deze algemene voorwaarden de volgende termen:
a. aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;
b. schriftelijk: per brief, e-mail, fax of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;
c. documenten: zowel fysieke als digitale documenten, bijvoorbeeld door u of ons te maken of verstrekken (concept)teksten, tekeningen, ontwerpen e.d.;
d. informatie: zowel genoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens;

Artikel 2: Aanbod - prijzen, tarieven

1. Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij direct na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen.
2. Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs/vergoeding.
3. Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen en tarieven hieraan aanpassen. Tenzij er sprake is van een fatale termijn, kan dit ook gevolgen hebben voor de overeengekomen (oplever)termijn.
4. Ons aanbod en onze prijzen/tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst - opdracht - wijzigingen
1. De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd.
2. Wij zijn pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij - zonder uw bezwaar - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken zijn begonnen.
3. Uiterlijk tot 48 uur vóór het overeengekomen tijdstip van de uitvaart kunnen wij wijzigingen overeenkomen. U geeft de door u gewenste wijzigingen zoveel mogelijk schriftelijk en duidelijk omschreven aan ons door. Wilt u wijzigingen in het tijdstip of de datum van de uitvaart? Dan kan dit alleen binnen 24 uur na het sluiten van de overeenkomst en met onze instemming.
4. Meerkosten die voortvloeien uit door u gewenste wijzigingen zijn voor uw rekening.
5. Als u de overeenkomst met ons sluit, garandeert u daarmee (mede) bevoegd te zijn om namens de gezamenlijke erfgenamen op te treden en deze te vertegenwoordigen. Wilt u geen persoonlijke verantwoordelijkheid aanvaarden voor de uit de overeenkomst voortvloeiende (financiële) verplichtingen? Dan informeert u ons uiterlijk bij het geven van de opdracht/het sluiten van de overeenkomst. U verstrekt daarbij een schriftelijke verklaring aan ons, ondertekend door één/meer erfgenamen. Hierin verklaart/verklaren deze erfgena(a)m(en) alle verplichtingen en kosten voortvloeiend uit de overeenkomst te accepteren en - bij meerdere erfgenamen - hiervoor hoofdelijk aansprakelijk te zijn.
Artikel 4: Inschakelen van derden
Wij mogen leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.
Artikel 5: Uw verplichtingen - informatie
1. U zorgt ervoor dat:
a. u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie - waaronder de personalia van de overledene en eventuele opnames - tijdig en volledig aan ons verstrekt;
b. aan ons verstrekte gegevensdragers, opnames, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
c. wij - bij werkzaamheden op uw locatie (bijvoorbeeld ten behoeve van het opbaren van de overledene aldaar) - op het overeengekomen tijdstip toegang krijgen tot deze locatie.
2. U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledig zijn van deze informatie.
3. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u of de overledene krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG.
5. Tenzij wij anders overeenkomen, gebruiken wij de personalia van de overledene onder meer voor de aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Constateert u een fout in de akte van overlijden? Meldt dit dan direct aan ons.
6. Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan zijn de kosten en overige gevolgen (bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico.
7. Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming van u te vragen.
Artikel 6: Drukwerk
1. Drukwerk stellen wij op of laten wij opstellen conform de teksten, ontwerpen e.d. die u schriftelijk aan ons doorgeeft.
2. Tenzij wij anders overeenkomen, verzorgen wij al het noodzakelijke drukwerk inzake het overlijden en plaatsen wij overlijdensberichten/advertenties in de door u gewenste (dag)bladen.
3. Heeft u de gewenste teksten, eventuele wijzigingen e.d. schriftelijk en correct aan ons doorgegeven en staan er desondanks fouten in het geleverde/geplaatste drukwerk? Dan zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor de rectificatiekosten hiervan. (Fouten in) telefonisch/mondeling doorgegeven teksten, wijzigingen e.d. zijn altijd voor uw rekening en risico.
4. U controleert ieder conceptdocument dat wij aan u voorleggen en geeft zo spoedig mogelijk uw reactie hierop. Indien nodig, passen wij het concept aan en leggen dit nogmaals ter goedkeuring aan u voor.
Artikel 7: Levering - termijnen - voortgang en uitvoering overeenkomst
1. Wij zorgen dat wij de overeengekomen datum en termijnen voor een uitvaart - behoudens overmachtssituaties - strikt naleven.
2. Een voor een uitvaart overeengekomen datum en tijdstip spreken wij altijd af onder het voorbehoud van goedkeuring van de eigenaar/beheerder van de begraafplaats, het crematorium of het uitvaartcentrum.
3. Dreigt de overeengekomen datum/termijn overschreden te worden? Dan overleggen wij met u over mogelijkheden om de overeenkomst op aangepaste wijze tijdig uit te kunnen voeren.
4. Overeengekomen termijnen voor de levering van grafmonumenten en overige na de uitvaart te leveren zaken/diensten zijn geen fatale termijnen. Komen wij deze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.
5. Het risico voor te leveren zaken gaat op u over zodra de zaken op de overeengekomen locatie aankomen of door u in ontvangst worden genomen.
6. Wij mogen na de uitvaart te leveren zaken voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij deze zaken niet op de overeengekomen wijze aan u kunnen leveren, u deze zaken niet afhaalt of wij de bijbehorende werkzaamheden (zoals het plaatsen van een grafmonument) niet kunnen verrichten en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u ons de gelegenheid geeft alsnog te leveren, de werkzaamheden alsnog te verrichten of u de zaken alsnog afhaalt.
7. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw (afname-)verplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen dan:
a. de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - geheel/gedeeltelijk ontbinden;
b. de bestelde zaken vernietigen;
c. de bestelde zaken - indien mogelijk - aan een derde verkopen/hergebruiken;
zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming van u te vragen.
8. Wij voeren de opdracht/leveringen goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit en houden rekening met de hiervoor relevante wettelijke voorschriften. De kosten voor het naleven hiervan zijn voor uw rekening.
9. Indien aan de orde, wijzen wij u op onvolkomenheden, fouten, gebreken, eventuele problemen e.d. in/bij de door of namens u:
a. verstrekte informatie;
b. voorgeschreven werkwijzen e.d.;
c. gegeven aanwijzingen;
d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven opnames e.d.;
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken, problemen e.d. relevant zijn voor onze prestatie en wij hiermee bekend zijn of redelijkerwijs kunnen zijn.
10. Wij informeren u ook over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
a. bij door u gewenste wijzigingen in een bestelling/opdracht;
b. als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wij deze - door onvoorziene omstandigheden - niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u over een mogelijke gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden (een deel van) de uitvoering onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden/leveringen en door ons gemaakte kosten.
11. Wij komen meer- en minderwerk schriftelijk met u overeen. Wij zijn pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat wij deze schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij - zonder uw bezwaar - met de uitvoering hiervan zijn begonnen. Meerwerk betreft in ieder geval alle op uw verzoek of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortkomende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod/de opdracht. Wij mogen de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan u doorberekenen.
Artikel 8: Klachten
1. U controleert de ten behoeve van de uitvaart aan u geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten, defecten, afwijkingen in aantallen/kleuren/materialen e.d. ook direct aan ons. Klachten over de uitvoering van de uitvaart meldt u - indien mogelijk - nog tijdens de ceremonie, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen om de klacht te verhelpen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico.
2. Overige klachten over de geleverde zaken en de uitvaart meldt u direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen 14 dagen na de uitvaart schriftelijk aan ons. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd en de uitvaart geacht conform de overeenkomst te zijn uitgevoerd.
3. Overige zaken (bijvoorbeeld een na de uitvaart geleverd grafmonument) controleert u ook direct na ontvangst. Daarbij geconstateerde zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten, defecten, afwijkingen in kleur/materiaal/uitvoering e.d. meldt u op de begeleidende bon. Bij gebreke van een begeleidende bon meldt u deze klachten binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan ons. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in goede staat door u te zijn ontvangen en conform de overeenkomst te zijn.
4. Overige klachten over de in lid 3 bedoelde zaken meldt u direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen (garantie)termijn - schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico.
5. Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie.
6. U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Is voor het onderzoek noodzakelijk dat wij de klacht ter plaatse onderzoeken? Dan is dit voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
7. Geen klachten zijn mogelijk over:
a. onvolkomenheden in/eigenschappen van zaken die inherent zijn aan de aard van de materialen waaruit de zaken vervaardigd zijn;
b. zaken die na ontvangst door u zijn gewijzigd of be- of verwerkt.
Artikel 9: Garanties
1. Wij voeren de opdracht en overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in onze branche geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.
2. Wij staan tijdens de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van geleverde zaken.
3. Wilt u de zaken gebruiken voor een ander doel dan het gebruikelijke doel of op een andere wijze verwerken dan de gebruikelijke wijze? Dan garanderen wij alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn als wij dat schriftelijk aan u bevestigen.
4. Beroept u zich terecht op een overeengekomen garantie? Dan mag u kiezen voor kosteloos herstel/kosteloze vervanging van de zaken of het alsnog - kosteloos en op de juiste wijze - uitvoeren van de dienstverlening, tenzij dit in redelijkheid niet van ons kan worden gevraagd of praktisch niet (meer) mogelijk is. In dit laatste geval mag u de overeenkomst - door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding vragen.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garanties/gegarandeerde resultaten, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade (bijvoorbeeld wegens verplaatsing van de uitvaart naar een andere datum), winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.
4. Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken/diensten.
5. Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 1 jaar nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken.
6. U draagt de overledene bij voorkeur zonder sieraden en overige kostbare/persoonlijke eigendommen aan ons over. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van dergelijke eigendommen.
7. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade, vertragingen e.d. als gevolg van door of namens u geleverde zaken/diensten.
8. Wij zijn niet aansprakelijk - en u kunt geen beroep doen op de toepasselijke garantie - als de schade ontstaat:
a. aan/met voertuigen van u of bezoekers van de uitvaart op het terrein waar de uitvaart plaatsvindt;
b. door verlies of beschadiging van uw eigendommen/eigendommen van bezoekers van de uitvaart tijdens de ceremonie/bijeenkomst;
c. door het gebruik van uw eigendommen, materialen e.d. die u aan ons beschikbaar stelt voor de uitvaart;
d. door fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door/namens u aan ons verstrekte of voorgeschreven informatie of opnames;
e. door uw aanwijzingen of instructies;
f. of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;
g. doordat door/namens u (reparatie-)werkzaamheden of wijzigingen/bewerkingen in of aan de geleverde zaken zijn uitgevoerd, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
9. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.
Artikel 11: Verzekeringen
1. Als de overledene recht heeft op een uitkering conform een verzekeringspolis en wij dit met u overeenkomen, verstrekt u aan ons de originele polis. U krijgt van ons een deugdelijk ontvangstbewijs en wij sturen de polis binnen een week door naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.
2. Kunt u (ook) aanspraak maken op uitkeringen onder een verzekeringspolis? Dan kunt u ons machtigen om het uit te keren bedrag voor u te innen of op onze bankrekening te laten uitbetalen. De uitkering strekt dan in mindering op de uitvaartfactuur. Wij betalen een eventueel overschot aan u/de erfgenamen uit, al naar gelang wie de begunstigde van de polis is.
3. Geeft de verzekeringspolis recht op een uitkering in natura? Dan verzorgen wij de uitvaart en bijbehorende leveringen/diensten conform deze polis.
4. Als een aanwezige verzekering niet toereikend is voor de kosten van de uitvaart/onze dienstverlening, dan zijn de meerkosten voor uw rekening.
Artikel 12: Betaling
1. Tenzij:
a. u een verklaring van de erfgena(a)m(en) als bedoeld in artikel 3 lid 5 aan ons verstrekt;
b. of uit een rechtsgeldige volmacht blijkt dat u namens en voor rekening van het vermogen van de boedel van de overledene en/of de erfgena(a)men handelt;
bent u altijd zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de betaling van de facturen die voortvloeien uit de overeenkomst.
2. Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen.
3. Tenzij wij anders overeenkomen, betaalt u binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum. De juistheid van de factuur staat vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.
4. Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan berekenen wij aan u een vertragingsrente van 6% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
5. Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Wij geven u bij aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van deze aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan zijn de buitengerechtelijke incassokosten voor u:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
7. Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst (indien mogelijk) opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.
8. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 13: Faillissement - beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. Wij mogen de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden op het tijdstip waarop u:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.
2. U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
Artikel 14: Overmacht
1. Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet worden toegerekend als er sprake is van overmacht.
2. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:
a. oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;
b. bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen;
c. natuurverschijnselen, (natuur)rampen, weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval;
en overige omstandigheden die de uitvoering van de opdracht/leveringen vertragen of in alle redelijkheid (in de overeengekomen vorm) onmogelijk maken.
3. Bij overmacht mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of onze dienstverlening/leveringen in overleg met u aanpassen zodat deze toch doorgang kan vinden. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen.
4. Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van de al uitgevoerde diensten/leveringen.
Artikel 15: Annulering
1. Als u een opdracht voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij aan u een gefixeerde schadevergoeding berekenen voor:
a. alle gemaakte kosten (zoals al ingeschakelde derden);
b. onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.
Afhankelijk van al verrichte werkzaamheden en leveringen/gemaakte kosten is deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs/vergoeding.
2. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien.
3. Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw eventuele tegenvorderingen.
Artikel 16: Toepasselijk recht - bevoegde rechter
1. Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw woonplaats.
3. U mag altijd kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter, ook als wij voor een andere rechter kiezen. U informeert ons dan binnen een maand na ontvangst van dagvaarding over uw keuze.
4. Als u woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar u woont.

Meer informatie
Lege pagina: Toegankelijkheidsbeleid
bottom of page